Back to All Events

Seminar - Sjøsamenes rett til fiske @ Romsa


Nasjonal institusjon avgir årlig en melding til Stortinget om institusjonens virksomhet og utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge. I vår årsmelding for 2016 har vi blant annet sett på sjøsamiske rettigheter som en del av menneskerettighetene. Dette har vi gjort gjennom en temarapport. 

Vi anbefaler lovfesting av sjøsamenes rett til fiske som en del av deres kulturutøvelse og basert på deres historiske fiske. Det samme gjelder retten til en positiv forskjellsbehandling ved tildeling av kvoter og tilsvarende hvis dette er nødvendig for ivaretakelsen av sjøsamenes materielle kulturgrunnlag. 

Vi anbefaler videre en bedre sikring av sjøsamenes deltakelse i bruk, styring og forvaltning for at Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser. Lovgivningen må sikre at inngrep som kan innvirke på sjøsamenes materielle kulturgrunnlag blir tilstrekkelig utredet.

Vi markerer dette gjennom et seminar, der vi inviterer til innspill og dialog/diskusjon om forventningene til vår rolle og vårt arbeid. 

Seminaret er åpent for alle, og det kreves ingen påmelding. 
Velkommen!

Tid: Fredag 19. mai 2017, kl. 11:30 – 14:00. 

Sted: Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet. Auditorium 2, Hus 1, Teorifagbygget. Nederste plan. Universitetsveien. Inngang ved MIX-kiosken.

Program:
11:30 – 12:00 Enkel lunsj
12:00 – 12:05 Velkomsthilsen fra det juridiske fakultetet, ved dekan Trude Haugli
12:05 – 12:15 Nasjonal institusjons rolle og årsmeldingens betydning, ved styrets nestleder Knut Vollebæk
12:15 – 12:25 Hvordan kan Nasjonal institusjon bidra til å styrke gjennomføringen av urfolks/samers rettigheter nasjonalt, ved direktør Petter Wille
12:25 – 12:35 Spørsmål og diskusjon
12:35 – 13:35 Paneldebatt, særlig om sjøsamiske rettigheter. Innlegg ved lagdommer Susann Funderud Skogvang og postdoktor Camilla Brattland
13:35 – 13:55 Spørsmål og diskusjon
13:55 – 14:00 Oppsummering av seminaret, ved direktør Petter Wille

Årsmelding og temarapport er tilgjengelig på www.nhri.no.